Environmentální výchova na pobytových akcích a výukové programy 

Mezi pravidelně nabízené akce patří do naší nabídky také adaptační a ozdravné pobyty v přírodě a pestré výukové programy pro děti z mateřských, základních a středních škol. Globální a environmentální výchova na pobytových akcích a výukových programech je praktikována zábavnou a prožitkovou formou, spojenou s praktickým cvičením a vlastním projektem. Program si nedefinuje pouze informativní cíle, ale soustřeďuje se také na to, jaké dovednosti a postoje jsou potřeba k uvedení principů ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje do života dětí, žáků a studentů.

Environmentální výukové programy

  • V rovině informativní zavádí a osvětlují pojmy ekologické výchovy a dále integrují a rozvíjí poznatky týkající se problematiky životního prostředí
  • V rovině formativní rozvíjí systémové myšlení, sociálně – psychologické dovednosti a schopnosti – komunikaci, spolupráci, tvořivost a tvořivé řešení problémů, probouzí zájem o životní prostředí, podněcuje uvědomění si vlastních i skupinových postojů a hodnot ve vztahu k životnímu prostředí, posiluje citovou vazbu na přírodu a úctu k přírodě a vede k odpovědnému jednání vůči přírodě i společnosti.
  • Děti se nenásilnou a zábavnou formou seznamují se základními ekologickými principy a pomocí zážitkové pedagogiky, netradičních výtvarných technik, her a soutěží se prohlubuje jejich smyslové a podprahové vnímání přírodních entit kolem nás. Děti pracují s interaktivními pomůckami, výukovými pracovními listy a při kreativních činnostech s přírodním a recyklovaným materiálem, což dítěti umožňuje prakticky zažívat přirozený svět a jeho přirozenou obnovu. Velice osvědčená je také metoda vlastních pokusů a sběru poznatků – vlastní projekt.
  • Program u dětí dále rozvíjí týmovou spolupráci, tvořivost a kreativní řešení problémů, probouzí zájem o životní prostředí, podněcuje uvědomění si vlastních i skupinových postojů a hodnot – zejména pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu materiálu, úcta k přírodě a uvědomění si závislosti člověka na ní samotné.
  • Program určený dětem předškolního a raného školního věku je přizpůsoben jejich potřebám. Témata i pracovní postupy jsou voleny s ohledem na věk, emoční vnímání dětí a samozřejmě na jejich schopnosti.

 

Programy realizuje tým pedagogů volného času spolu s odborníky: